Τακτικός έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης Ν.3943 / 2011,
Γενικοί διαχειριστικοί έλεγχοι, Παροχή λογιστικών, φορολογικών και λοιπών επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.