Έκθεση Διαφάνειας Χρήσης 2013

Αναρτήθηκε η ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της εταιρείας “KRP AUDITORS ΑΕ” για τη χρήση 2013, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το Ν.3693/2008 (άρθρο 36), για πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Έκθεση Διαφάνειας 2013 (.pdf)