Έκθεση Διαφάνειας Χρήσης 2016

Αναρτήθηκε η ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της εταιρείας “KRP AUDITORS ΑΕ” για τη χρήση 2016, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36), το άρθρο 13 του κανονισμού 537/2014 και του Ν.4449/2017, για πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KRP 2016