Έκθεση Διαφάνειας Χρήσης 2020

Αναρτήθηκε η ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της εταιρείας “KRP AUDITORS ΑΕ” για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισμού 537/2014 και το άρθρο 45 του Ν.4449/2017, για πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Έκθεση Διαφάνειας Χρήσης 2020