ελεγκτικές υπηρεσίες

Κύρια δραστηριότητα της “KRP AUDITORS ΑΕ” είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι βασικές επιδιώξεις του ελεγκτικού μας έργου είναι :

  • Η τήρηση όλων των κανόνων και προτύπων που διέπουν το ελεγκτικό επάγγελμα, έτσι ώστε η πληροφόρηση όλων των μερών να είναι τεκμηριωμένη, πλήρης και ακριβής.
  • Η διερεύνηση και κατανόηση, μέσω των ελεγκτικών υπηρεσιών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, για την επίτευξη όχι μόνο των ανωτέρω επιδιώξεων, αλλά και την βελτιστοποίηση του συνόλου των εργασιών τους και την προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών τους.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, διακρίνονται σε :

  1. Τακτικοί έλεγχοι ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ΑΕ , ΕΠΕ , ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ , ΟΤΑ κλπ.) και χορήγηση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης
  2. Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  3. Έλεγχοι ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
  4. Διαχειριστικοί έλεγχοι
  5. Ειδικοί έλεγχοι