συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, τόσο στο ελληνικό και ευρωπαϊκό,  όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, καθιστούν επιτακτική για τις επιχειρήσεις, τη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες με σκοπό:

  • την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δυσχερειών, που ανακύπτουν από τις συνεχείς οικονομικές αλλαγές,
  • την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν.

Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών μας σε επιχειρηματικά project, η τεχνογνωσία και η άρτια γνώση της αγοράς, εξασφαλίζουν την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και στρατηγικών.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, διακρίνονται σε:

  1. Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
  2. Μετατροπές – συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
  3. Εκτιμήσεις – Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
  4. Οργανωτικές μελέτες/αναδιοργανώσεις
  5. Μελέτες βιωσιμότητας
  6. Εκτίμηση και οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  7. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (συστήματα διαχείρισης προσωπικού, αξιολόγησης απόδοσης, επιμόρφωση προσωπικού).